STATUT - HDR

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

STATUT

ORGANIZACIJA

Bismillahirrahmanirrahim
Humanitarno Društvo Restelica 16.Mart 2014

Statut Humanitarno
g Društva Restelica

Naziv i sjedište

Clan 1

 • Humanitarno Društvo-Restelica okuplja gradjane sela Restelica,koji žive i rade u Inostranstvo i u rodni kraj.

 • Humanitarno društvo je otvoreno za sve ljude dobre volje,kao i za sve zainteresovane prijatelje širom Evrope kojima je interes naš region na Kosovu.


Član 2

 • Naziv društva je: « Humanitarno Društvo Restelica ».


Član 3

 • Sjedište zajednice je u Zürichu "Švicarskoj".


Član 4

 • Zajednica ima svojstvo pravnog lica i osniva se u skladu sa zakonima Švicarske o osnivanju Humanitarnih društava (zajednica).

 • Zajednica ima okrugli pečat sa tekstom Humanitarno društvo Restelica.

 • Ima svoj Amblem (LOGO)

 • Humanitarno Društvo Restelica, je vanstranačka organizacija i nikao se ne bavi politikom.


Zadaci i ciljevi

Član 5

 • Informativna aktivnost

 • Humanitarna aktivnost u granicama svojih mogučnosti

 • Rad na uspješnoj integraciji u Švicarskom društvu.

 • Saradnja sa Internationalnim institucijama i sa svim Medjunarodnim Humanitarnim organizacijama koje ne deluju politički


Članstvo i članarina

Član 6

 • Članovi zajednice mogu postati svi gradjani Restelice kao i van našeg regiona koji rade i žive u čitavoj Evropi.

 • članovi zajednice mogu postati svi gradjani Restelice kao van našeg regiona

 • članstvo i članiarina se smatraju pravom.

 • članarina je u novčanom iznosu i iznosi 100 Eura .godišnje.Utvrdjuje se svake godine finansijskim planom kojeg razmatra i usvaja skupština, odnosno svi članovi.

 • članstvo i članarina su na dobrovoljnoj osnovi.

 • članovi mogu biti birani za odbornike HDR-a ako su redovno uplatili članarinu do godišne skupštine.


Član 7

 • Zajednica može primati kako članarinu tako i dobrovoljne priloge.

 • Dobrovoljne priloge mogu davati svi gradjani kao i ustanove

 • Sergija

 • Nakon udjele HDRu bilo kakve vrste, nema pravo da se ta udjela traži nazat.


Prestanak članstva može usljediti

Član 8

 • dobrovoljnim istupanjem svakog člana iz članstva.

 • odlukom skupštine ukoliko je član grubo prekršio statut Društva.


Organi društva

Član 9

 • Skupština,t.j svi njeni članovi.

 • glavni odbor.

 • izvršni odbor (upravni odbor)

 • nadzorni odbor.

 • ostale komisije ili odbori ukoliko se ukaže potreba za njihovim formiranjem.

 • Prestavništvo u Restelici


Član10

 • Skupština kao glavno tijelo je najviši organ zajednice,koju saćinjavaju svi njeni članovi.

 • Skupština se saziva najmanje jednom godišnje a vanredna u hitnim slučajevima.

 • Skuppština radi po poslovniku, a saziva se pismenim putem najmanje 14 dana prije održavanja. Putem pošte ili direktno na ruke članu.U pozivu se članovima dostavlja dnevni red skupčtine.

 • usvaja statut.

 • bira članove glavnog odbora

 • Potvrđuje projekte radi realizaciji u dogovoru i konsultaciji sa prestavništvom u Restelici

 • bira članove izvršnog odbora

 • donosi odluke o visini članarine

 • bira ostale komisije ukoliko se ukaže potreba za njih.


Glavni odbor

Član 11

 • Sačinjavaju ga 10 izabranih članova.

 • saziva skupštinu.

 • izvršava odluke sa skupštine

 • donosi pravilnik o radu Izvršnog odbora.

 • priprema predloge za skupštinu.


Izvršni odbor ima 7 članova

Član 12

 • Predsjednik

 • 2 potpredsjednika

 • sekretar

 • blagajnik sa 2 pomočnika

 • izvršni odbor je odgovoran skupštini za rezultate rada Humanitarnog Društva Restelica.

 • sjednice saziva predsjednik i njima rukovodi,a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik.

 • Nadzorni odbor ima 3 člana.

 • vrši nadzor svih odbora ili komisija i odgovoran je isključivo skupštini.

 • vrši kontrolu finansijskog poslovanja kao i kontrolu blagajnika.

 • Svi članovi bilo kojih odbora su na volonterskoj osnovi (neplačeni rad).

 • Svi članovi odbora su prvi medju jednakima,sa svim članovima društva.

 • Prestavništvo u Restelici ima 3 člana koji se smatraju kao jedino validno prestavništvo na Kosovu


Član 13

 • Ako član izvršnog odbora podnese ostavku ili je isključen,kooptira se novi član iz Glavnog odbora do održavanja redovne skupštine.


Budžet

Član 14

 • HDR definiše svoj budžet krajem svake godine na jednostavan način . Tako da če izračunati konačan  iznos - bilans novca krajem svake godine, dakle 31.12. i sve što bude  iznad 20 000.00 Franaka HDR če to procentualno podjeliti prema projektima gdje če biti odredjeno i definisati  kome će se taj novac udjeliti stime što če 5% od uplatene članarine biti stavljeno u rezrva HDRa.  20 000.00 Franaka je svota novca koja se ne smije dirati – udjeljivati osim u situaciji ako to Skupština HDR-a odluči.


Završne oredbe

Član 15

 • U svrhu verifikacije izabranih delegata za skupštinu,izvršni odbor vrši izbor verifikacione komisije prije početka skupštine. Verifikaciona komisija utvrdjuje broj prisutnih članova da bi skupština mogla početi sa radom. Skupština može početi sa radom dogovorom verifikacione komisije i izvršnog odbora,ako je prisutno najmanje 2/3 clanova sa pravom glasa.


Član16

 • Mandat članovima odbora traje godinu dana, s tim čto mogu biti ponovo izabrani u zavisnosti od njihovog angažovanja.


Član 17

 • Rad skupštine kao i glasanje vrši se po pravilniku o radu skupštine,a zaključci i odluke potpisuje zapisničar, ovjerivači zapisnika i predsjedavajući skupštine.


Član 18

 • Izvršni odbor kao Koordinaciono tijelo djeluje izmedju svojih članova.

 • Predsjednik i potpredsjednik izvršnog odbora predstavljaju i zastupaju interese zajednice.

 • Izvršni odbor je kolektivni organ i njegove su odluke pravosnažne ako sjednici prisustvuju najmanje 4 člana.

 • HDR če objaviti imena članova na web stranici, stime ko to ne želi mora u pismenoj formi dati zahtev


Član 19
Primjedbe članova Humanitarnog društva Restelica za promjenama odredbi statuta , moraju biti predate u pismenoj formi izvršnom odboru, najmanje 14 dana prije održavanja skupštine.

Član 20
Izmjene i dopune ovog statuta vrši skupština na svojoj redovnoj

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü